Период
2012-03-01
Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. po czterech kwartałach 2011 roku

Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała w 2011 roku przychody ze sprzedaży w rekordowej wysokości 2321,5 mln złotych, tj. o 29,5 proc. wyższe r/r. EBIT wzrósł o 22,4 proc. do 135 mln zł., a zysk netto o 9,1 proc. do 89,2 mln zł. Spółka z sukcesem zdołała dostosować się do 29 proc. wzrostu jednostkowych kosztów surowców dzięki podjętym działaniom oszczędnościowym w zakresie pozostałych kosztów wytwarzania oraz kosztów ogólnego zarządu, utrzymując jednocześnie konkurencyjność oferty.

Wzrost sprzedaży ogółem został osiągnięty głównie dzięki 31 proc. wzrostowi przychodów ze sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear, które stanowią 90,2 proc. globalnych przychodów. Wynik ten osiągnięto dzięki zarówno wzrostowi ilości sprzedanych opon, jak i wzrostowi przeciętnych cen jednostkowych. W sprzedaży do podmiotów niepowiązanych dynamika wzrostu przychodów wyniosła 17,7 proc. i została uzyskana poprzez wzrost wolumenu sprzedaży oraz cen.

„Znakomite wyniki finansowe, które Firma Oponiarska Dębica S.A. osiągnęła w czwartym kwartale oraz w całym 2011 roku, dowodzą, że Spółka jest w bardzo dobrej kondycji i realizuje efektywną strategię. Dzięki redukcji kosztów ogólnych oraz wzrostowi sprzedaży opon, możliwe było zamortyzowanie wpływu rosnących cen surowców i utrzymanie konkurencyjnej oferty naszych produktów na rynku. Tak dobre wyniki osiągnięte w ubiegłym roku to także efekt prowadzonych od kilku lat inwestycji w Spółce, których celem jest zwiększenie produkcji opon o najwyższych parametrach dla nowoczesnych samochodów osobowych i ciężarowych” – powiedział Jacek Pryczek, prezes zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Jednostkowe koszty surowców wzrosły w 2011 r. o 29 proc. Wpływ wzrostu kosztów surowców został złagodzony obniżeniem kosztów wytwarzania i łącznie jednostkowe koszty produkcji opon wzrosły o 19,7 proc r/r. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął rekordową wielkość 135 mln zł i jest wyższy niż w 2010 roku o 22,4 proc.

Zysk netto za cztery kwartały 2011 roku wyniósł 89,3 mln zł i jest wyższy, niż w 2010 roku o 9,1 proc., tj. o 7,5 mln zł.

Wyniki osiągnięte w samym czwartym kwartale charakteryzowały się kontynuacją wysokiej dynamiki sprzedaży, która wyniosła 543,4 mln zł, + 17 proc. r./r. Zwiększenie  przychodów nastąpiło głównie dzięki 18 proc. wzrostowi sprzedaży do podmiotów z grupy Goodyear. Sprzedaż do odbiorców niepowiązanych wzrosła o 8,5 proc.

Wartość sprzedaży eksportowej wyniosła 435,7 mln zł i stanowiła 80,2 proc. całości sprzedanych produktów. 99,8 proc. eksportu trafiło do jednostek z Grupy Goodyear. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 107,7 mln zł,  z czego 65,7 proc. nabył Goodyear Dunlop Tires Polska. Łącznie sprzedaż do podmiotów powiązanych w Grupie Goodyear stanowiła 93,0 proc. wartości sprzedaży wobec 92,5 proc. w czwartym kwartale 2010 roku.

W czwartym kwartale 2011 roku nadal rosły ceny surowców służących do produkcji opon, co spowodowało wzrost jednostkowych kosztów surowców wynoszący 39,4 proc. w porównaniu do czwartego kwartału roku 2010.

Pomimo podjęcia intensywnych działań oszczędnościowych w zakresie tak kosztów wytwarzania, jak i kosztów ogólnych oraz podwyższeniu cen sprzedanych opon, niemożliwe było skompensowanie w pełni ponad 39 procentowego wzrostu kosztów surowców w czwartym kwartale 2011 roku, w efekcie czego zysk z działalności operacyjnej wyniósł 23,6 mln zł o 19,4% mniej niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 0,8 mln zł  i jest lepszy o 4,6 mln zł, niż w czwartym kwartale 2010 roku. O 1,5 mln zł niższe były koszty aktualizacji wartości aktywów niefinansowych oraz nie wystąpiły koszty likwidacji maszyn, które w analogicznym kwartale wyniosły 2,3 mln zł. Inne tytuły pozostałych kosztów operacyjnych były niższe o 0,8 mln zł.

Wynik na działalności finansowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł -6,3 mln zł wobec -3,0 mln zł w analogicznym kwartale 2010 roku. Koszty różnic kursowych wyniosły 3,2 mln zł, tj. o 1,7 mln zł więcej, natomiast koszty wyceny derywat wyniosły 2,2 mln zł, tj. o 1,4 mln zł więcej. Z kolei odsetki od kredytu wyniosły 0,9 mln zł i były wyższe o 0,3 mln zł.

Zysk netto Spółki w czwartym kwartale 2011 roku wyniósł 13,4 mln zł. Ze względu na wpływ wysokich kosztów surowców jest on niższy o 7,6 mln zł niż w czwartym kwartale 2010 roku.

W czwartym kwartale 2011 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 9,5 mln zł. W związku z prowadzonymi inwestycjami rzeczowy majątek trwały wzrósł o 10,6 mln zł. Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,5 mln zł. O 0,4 mln zł obniżone zostały aktywa z tytułu podatku odroczonego, a długoterminowe aktywa finansowe o 0,1 mln zł. Z kolei aktywa obrotowe zostały obniżone o 202,1 mln zł. 185,5 mln zł należności krótkoterminowych wpłynęło w wymagalnym terminie oraz został zmniejszony o 15,6 mln zł stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych. O 1,6 mln zł zostały obniżone rozliczenia międzyokresowe. Zapasy Spółki wzrosły o 0,5 mln zł.

Wartość zobowiązań krótkoterminowych zmniejszyła się w ciągu czwartego kwartału ubiegłego roku o 211,5 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym zostały obniżone o 47,1 mln zł, zaś pozostałe zobowiązania krótkoterminowe o 164,4 mln zł. Z kolei o 1,8 mln zł wzrosły zobowiązania długoterminowe z tytułu wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, a zobowiązania z tytułu leasingu obniżyły się o 0,1 mln zł. Rezerwy na zobowiązania zwiększyły się o 3,7 mln zł. Rezerwa na podatek odroczony wzrosła o 0,5 mln zł,  a rezerwa na świadczenia pracownicze o 3,2 mln zł.

Kapitał własny Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na koniec grudnia 2011 roku wynosił 816,6 mln zł i zwiększył się w ciągu czwartego kwartału o 13,4 mln zł zysku netto za ten okres.

Działalność operacyjna Spółki w czwartym kwartale 2011 roku wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 95,6 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 22,8 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej były ujemne i wyniosły -89,3 mln zł. Na wpłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2010 rok przeznaczono 40,8 mln zł, a na spłatę kredytu w rachunku bieżącym wykorzystano 47,1 mln zł. Ponadto wydatki na spłatę rat leasingowych wyniosły 0,5 mln zł, a na zapłatę odsetek od kredytu 0,9 mln zł. Przepływy pieniężne netto wyniosły -16,2 mln zł, a bilansowy stan środków pieniężnych zmniejszył się o 15,6 mln zł.

Источник: www.debica.com.pl
Nasze telefony
(044) 592-80-76
(098) 606-19-98
(066) 354-12-73
(063) 061-30-44
Ogłoszenia