Период
2011-09-02
Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w pierwszym półroczu 2011 roku

Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała w pierwszym półroczu 2011 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1 061,1 mln złotych, tj. 30,4 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2010 roku.

Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała w pierwszym półroczu 2011 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 1 061,1 mln złotych, tj. 30,4 proc. wyższe niż w pierwszym półroczu 2010 roku. Zysk netto wyniósł 43,1 mln zł, to jest o 75,4 proc więcej niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. Wzrost przychodów uzyskano dzięki zwiększonej sprzedaży do podmiotów z Grupy Goodyear oraz pomimo ciągle rosnących cen surowców na rynkach światowych.

„Bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym półroczu 2011 roku świadczą o doskonałej kondycji naszej Spółki. Uzyskanie tak dobrego wyniku było możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii, prowadzonym inwestycjom w kluczowych obszarach produkcji oraz skupieniu się na efektywności kosztowej mimo stałego wzrostu surowców niezbędnych do wytworzenia produktów. Istotnym czynnikiem jest również fakt ścisłej współpracy z Grupą Goodyear, która jest kluczowym odbiorcą opon produkowanych w Dębicy, dzięki czemu nasza Spółka należy do grona największych eksporterów w Polsce” – powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
W pierwszym półroczu 2011 roku wzrosła ilość sprzedanych opon do podmiotów z Grupy Goodyear oraz ceny jednostkowe i przychody ze sprzedaży wyniosły 931,4 mln zł, tj. o 34,0 proc. więcej. W samym drugim kwartale 2011 r. sprzedaż ta wzrosła o 44,4 proc. Natomiast sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wzrosła o 9,0 proc. w porównaniu do analogicznego półrocza roku ubiegłego, ale była niższa o 7,9 proc. niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego. Sprzedaż do podmiotów powiązanych w pierwszym półroczu 2011 roku stanowiła 87,8 proc. sprzedaży ogółem. Eksport w tym okresie wyniósł 766,2 mln zł i stanowił 72,2 proc przychodów ze sprzedaży, z czego 99,8 proc. to sprzedaż do podmiotów powiązanych. Natomiast wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 294,9 mln zł, z czego 56,6 proc. nabył Goodyear Dunlop Tires Polska.

Zysk brutto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2011 roku wyniósł 108,2 mln zł, tj. o 17,9 proc więcej niż w pierwszym półroczu 2010 roku. Kluczowym czynnikiem tego wzrostu był zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych, który wyniósł 79,6 mln zł, czyli o 25,5 proc więcej. Na transakcjach z podmiotami niepowiązanymi uzyskano 28,6 mln zł zysku brutto, o 0,9 proc. więcej. Wzrost zysku nastąpił pomimo ciągle rosnących cen surowców na rynkach światowych.
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły w pierwszym półroczu 2011 roku o 17,6 proc. Wzrost ten byłby większy gdyby nie wprowadzenie dodatkowych oszczędności w innych niż surowce kosztach produkcji.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 54,6 mln zł, tj. o 10,8 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku, lecz ich udział w wartości sprzedaży obniżył się w pierwszym półroczu 2011 roku z 5,4 proc w 2010 r. do 5,1 proc w 2011 r.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 2,0 mln zł i jest o 1,9 mln zł lepszy niż w pierwszym półroczu 2010 roku. Niższe o 1,3 mln zł były koszty aktualizacji wyceny zapasów, o 0,2 mln zł koszty złych długów, a koszty restrukturyzacji o 0,4 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej Spółki (EBIT) w pierwszym półroczu 2011 roku wyniósł 51,6 mln zł i jest wyższy o 7,5 mln zł tj. o 17,1 proc. r/r.
Działalność finansowa Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. przyniosła przychód w wysokości 2,1 mln zł, podczas gdy w analogicznym półroczu 2010 roku przyniosła koszt 13,3 mln zł. Różnice kursowe wygenerowały przychód 1,7 mln zł wobec kosztu 3,8 mln zł za pierwsze półrocze poprzedniego roku. Także aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych przyniosła przychód 3,3 mln zł, wobec kosztu 6,1 mln zł. Odsetki zostały obniżone o 0,3 mln zł, a pozostałe koszty finansowe o 0,2 mln zł.

W pierwszym półroczu 2011 roku rzeczowe aktywa trwałe zmniejszyły się o 5,4 mln zł. Nakłady inwestycyjne w rzeczowy majątek trwały w tym okresie wyniosły 27,9 mln zł, amortyzacja 33,0 mln zł, a likwidacje 0,3 mln zł. O 1,0 mln zł zmniejszyły się wartości niematerialne i prawne. Amortyzacja wyniosła 0,3 mln zł, natomiast 0,7 mln zł to koszt przyśpieszonej amortyzacji systemu informatycznego SAP, który będzie wymieniony w roku 2012.

Aktywa z tytułu podatku odroczonego nie uległy zmianie, a długoterminowe aktywa finansowe (derywaty) zwiększyły się o 2,0 mln zł. Suma aktywów trwałych na koniec czerwca 2011 roku wyniosła 632,9 mln zł i w ciągu 6 miesięcy zmniejszyła się o 4,5 mln zł. Z kolei aktywa obrotowe zwiększyły się w ciągu sześciu miesięcy 2011 roku. o 101,9 mln złotych. Zapasy wzrosły o 93,9 mln zł, należności o 6,0 mln zł, a rozliczenia międzyokresowe o 2,1 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach wzrosły o 18,7 mln zł z tytułu weksli otrzymanych od klientów w związku ze sprzedażą opon zimowych. Środki pieniężne i inne aktywa zmniejszyły się o 18,8 mln zł.
Kapitał własny Spółki wzrósł o 2,2 mln zł. Zysk netto za pierwsze półrocze wyniósł 43,1 mln zł, a na dywidendę dla akcjonariuszy za 2010 rok przeznaczono 40,8 mln zł.

O 26,7 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym. Wzrost zobowiązań handlowych wyniósł 72,7 mln zł, a wszystkie zobowiązania handlowe są spłacane w terminie ich wymagalności. Rezerwy na zobowiązania obniżyły się o 4,1 mln zł.

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest liderem polskiego rynku opon do samochodów osobowych i dostawczych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Firma produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.

Источник: www.debica.com.pl
Nasze telefony
(044) 592-80-76
(098) 606-19-98
(066) 354-12-73
(063) 061-30-44
Ogłoszenia