Период
2009-05-15
Wyniki finansowe

W pierwszym kwartale 2009 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. osiągnęła 25,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej (EBIT), o 12,9 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Ten pozytywny rezultat firma zawdzięcza głównie większemu o 27,6 mln zł zyskowi brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w grupie Goodyear. Działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne 54,0 mln złotych. Dębica utrzymuje wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia ze wskaźnikiem net debt/EBITDA 0,49.

Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększyła swoje przychody ze sprzedaży 2,9 proc. r/r do poziomu 384 mln zł, dzięki wzrostowi sprzedaży do podmiotów powiązanych w ramach grupy Goodyear (o 6 %.), co w pełni skompensowało 12,1 proc. spadku sprzedaży do podmiotów niepowiązanych. Marża na sprzedaży do podmiotów powiązanych wzrosła do 16,9%, przy kontynuacji stosowania zasady wyrównywania marży. Marża na sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosła 25,7% i utrzymała się na niezmienionym poziomie. W efekcie marża brutto wzrosła o 58% do 70 mln PLN, dzięki poprawie wyniku brutto od podmiotów powiązanych.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 1,5%, a więc poniżej poziomu inflacji, pomimo presji spowodowanej przez deprecjacje złotego na koszty związane z transportem i opłatami za usługi wsparcia działalności przez regionalne centrum usług Goodyeara.

Przestoje produkcyjne w pierwszym kwartale 2009 roku spowodowały, że koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych wyniosły 15,7 mln PLN. Koszty te oraz koszty restrukturyzacji 4,7 mln i koszty aktualizacji wyceny zapasów wyrobów gotowych 2,2 mln, spowodowały ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 22,7 mln PLN.

Zysk operacyjny EBIT wzrósł o 12,9% do 25 mln PLN, co należy uznać za dobry wynik w obecnych realiach rynkowych.

Firma Oponiarska Dębica S.A. zanotowała stratę 7 mln PLN na działalności finansowej, głównie w wyniku wyższych kosztów księgowych aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych (długoterminowe umowy na zakup gazu ziemnego i wynajem centrum dystrybucyjnego denominowane w walutach obcych).

W efekcie księgowych strat na działalności finansowej zysk brutto w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku wyniósł 18,2 mln zł, czyli o 24,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku pomimo wzrostu zysku z działalności operacyjnej o 12,9%. Zysk netto wyniósł 14,6 mln PLN i obniżył się w takim samym stopniu jak zysk brutto.

256,7 mln wyniosła wartość sprzedaży eksportowej, co stanowiło 66,9 proc. całości sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A w pierwszym kwartale br. Sprzedaż krajowa wyniosła 127,3 mln złotych, a odbiorcą 54,3 proc. tej sprzedaży był Goodyear Dunlop Tires Polska. łączna sprzedaż do podmiotów powiązanych stanowiła 84,7 proc. wartości i 86,6 proc. tonażu sprzedaży (przed rokiem te liczby wyniosły odpowiednio 82,1 i 84,5 proc).

Jednostkowe koszty produkcji zwiększyły się o 23,2 proc., na co złożył się wzrost o 25,5 proc. kosztów wytwarzania, głównie w wyniku przestojów produkcyjnych i wyższe o 22,1 proc. koszty surowców.

Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych w pierwszym kwartale br. wygenerowała koszt w kwocie 10,7 mln zł, podczas gdy w tym samym okresie 2008 roku dała przychód 2,1 mln zł. Spółka dokonuje comiesięcznej aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych którymi są kursy euro i dolara ameryka?skiego stosowane we wieloletnich umowach dzierżawy i najmu urządze? i nieruchomości.

Różnice kursowe wygenerowały przychód w wysokości 6,7 mln zł, o 4,3 mln zł większy niż w pierwszym kwartale roku ubiegłego. O 0,6 mln zł wzrosły odsetki od kredytu, które wyniosły 1,8 mln zł. Koszty dyskonta weksli spadły o 0,4 mln zł.

W pierwszym kwartale 2009 r. aktywa trwałe Spółki wzrosły o 7,2 mln zł Aktywa obrotowe obniżyły się o 31,4 mln zł. Wartość zapasów zmniejszyła się o 24,5 mln zł, należności wzrosły o 6,5 mln zł, zaś krótkoterminowe aktywa finansowe obniżyły się o 13,4 mln zł. Zobowiązania zmniejszyły się o 38,7 mln zł, w tym z tytułu kredytów w rachunkach bieżących o 28,3 mln zł, a z tytułu pozostałych zobowiąza? i rezerw o 10,5 mln zł. Kapitał własny zwiększył się o zysk netto pierwszego kwartału tj. o 14,6 mln zł.

W pierwszym kwartale 2009 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne 54,0 mln złotych. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 34,3 mln zł. Zmniejszono zadłużenie w rachunku bieżącym o 28,3 mln zł. Koszt odsetek wyniósł 1,8 mln zl, a spłata rat leasingowych 0,4 mln zł.

Источник: www.debica.com.pl
Nasze telefony
(044) 592-80-76
(098) 606-19-98
(066) 354-12-73
(063) 061-30-44
Ogłoszenia